Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρία «Μιχαήλ Παπαπαναγιώτου Α.Ε.» (Εμμ. Ανδρόνικου & Νικ. Πλαστήρα 9, Σέρρες, τηλ. 23210.98090, e–mail: agrocent@otenet.gr) και φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρία μας ως υπεύθυνη επεξεργασίας και ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είτε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε στα πλαίσια της σύμβασης και των συναλλαγών μας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η παρούσα υπόκειται σε επικαιροποιήσεις και αλλαγές και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τελευταία τροποποίηση 6/2/2019
 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε από εσάς μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των νόμιμων σκοπών μας και συγκεκριμένα:

  • Για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης
  • Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας
  • Για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση
  • Για να τιμολογήσουμε τις υπηρεσίες μας
  • Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι σας
  • Για να διαχειριστούμε ή να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν
  • Για τη μεταξύ μας επικοινωνία

 

Ποια προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Συλλέγουμε και τηρούμε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως

  • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πχ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
  • Φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία, πχ. ΑΦΜ, έδρα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
  • Στοιχεία συναλλαγών, πχ. είδος, τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση γι’ αυτήν.

Τα περισσότερα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, πχ. για να εκδώσουμε το τιμολόγιο πώλησης εμπορευμάτων ή να αποστείλουμε την παραγγελία σας. Ενδέχεται επίσης να θεμελιώνουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πχ. για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας μας ή για την ασφάλεια του εξοπλισμού μας. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση των υποχρεώσεων που μας επιβάλλει ο νόμος, πχ. για την διατήρηση φορολογικών στοιχείων ή την συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας διατηρεί μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση, την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας σας καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης και μετά τη λήξη της για το προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα διατηρούνται επιπλέον 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν ζητήσετε την διαγραφή τους.

 

Σε ποιους γνωστοποιούνται

Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτοί είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μας, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προγραμμάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ και τεχνολογίας cloud, αλλά και εταιρίες που εκτελούν μεταφορές των προϊόντων μας.

Σ’ αυτούς διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η διαβίβαση αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μόνο σε χώρες εντός της ΕΕ, ενώ αν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγγυήσεις.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται πάντα κατόπιν αξιολόγησης όχι μόνο της ποιότητας των υπηρεσιών τους αλλά και με γνώμονα την αξιοπιστία τους σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φροντίζουμε να ελέγχουμε εάν οι συνεργάτες μας τηρούν την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεσμεύονται όλοι από σχετικές συμβάσεις.

Επιπλέον διαβιβάζουμε τα στοιχεία που μας υποχρεώνει ο νόμος στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που λάβουμε αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

 

Μέτρα ασφαλείας

Στην εταιρία εφαρμόζουμε όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τα μέτρα αυτά επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.

Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

 

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ή ακόμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα σας σε κάποιον άλλον (σε αναγνώσιμο μορφότυπο). Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαγράψουμε ή να σταματήσουμε να τα συλλέγουμε, εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την εκτέλεση της σύμβασης ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η νομική βάση της οποίας είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) ή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων/ κατάρτισης προφίλ, η οποία κατ’ αρχήν δεν λαμβάνει χώρα από την εταιρία μας.

Για οποιαδήποτε επεξεργασία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε και να σταματήσει η επεξεργασία. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε πως τα δεδομένα σας δεν τυγχάνουν σύννομης επεξεργασίας.

Μπορείτε να αποστείλετε τα ανωτέρω αιτήματα ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.